Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112 poz.1198, ze zm: z 2002 r. Nr 153 poz.1271, z 2004 r. Nr 240 poz.2407) informacja publiczna, która nie została opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.

Zasadą jest bezpłatne udostępnianie informacji publicznej.

W szczególnych sytuacjach zgodnie z art.15 ust.1 ww. ustawy podmiot obowiązany do udostępnienia informacji może pobrać opłatę w wysokości odpowiadającej kosztom przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku.

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem, że jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej można składać w Sekretariacie Gryfińskiego Domu Kultury (ul. Szczecińska 17, 74-100 Gryfino).

DO POBRANIA:
- wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej (wersja DOC)
- wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej (wersja PDF)